sallar melli:
یعنی بریم عکس بگیریم از این زیباتر نمی شه