علیرضا سیفی:
سپاسگزارم خانم امینی گرامی از اینهمه مهر و بنده نوازی شما که حقیقتا حقیر رو شرمنده می کنید. امیدوارم که در کار و تلاش در راه فرهنگ و هنر ایران زمین همیشه پیروز و سرفراز باشید. و اگر که این برگ سبز تونسته باشه کوچک روزنه ای بسوی گلستان باز کنه مایه فرهمندی من است. از دیگر دوستان ارجمند علی و امیر و ابراهیم گرامی هم بی نهایت سپاسگزارم.