سید امیر یثربی:
اول که دیدم شک کردم واقعی نباشه دمت گرم