علی مرشدلو:
بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم، عالی بود...