علیرضا سیفی:
ممنون مرتضا جان از لطفت./ همگی جزئیات توی خود مکس انجام شده. برنامه های پسا فرآورش! (پست پروداکشن) تنها برای پرداخت و ویرایش رندر بکار رفته.