محمد یزدی:
بسیار زیبا علی جان...واقعا خسته نباشید،پیشرفت خیلی خوبی تو کارتون دیده میشه...