امیرعلی باریکانی:
خیلی عالی و پخته .محیط خوبی هم داره.