علیرضا سیفی:
محمد جان؛ با تشکر فراوان. من تصویر رو از روی نقاشی کمال الملک ساختم که لوسترهایی به این شکل داره. در حال حاضر چنین لوسترهایی در فضای کریمخانی وجود نداره