ابراهیم:
کارت عالیه و یه نظر کوچیک اینکه بیشتر روی نورپردازی کار کن نور بیرون شدت زیادی داره شدت نور بیرون رو کم کن و از GI برای جبران نور داخلی استفاده کن نتیجه بهتری میگیری البته کار خیلی خوبی شده