علیرضا سیفی:
ضمن تشکر از دوستان؛ منظورتون از غیر طبیعی چیه سیاوش جان؟