محمد ترک:
من از ترکیب و چیدمان کارت لذت بردم. موفق باشی