مجید حقیقت جو:
آقا دمت گرم نوپردازی فوق العاده ای داره.