علی عزیزی:
نرم افزارهای انیمیشن سازی تا حدودی از نظر گزینه های کاربردی شبیه همند مهمتر از اینها توانمندی کاربران است .