مهران حیدری:
استاد چناری خیلی خوشحال شدم از مدل شما