حسین صادقی:
خیلی نازه یادم شخصیت خودم میوفتم ارمان