شهرام دلجو:
می تونم بپرسم شما از چه زمانی و گجا کارتو شروع کردی؟ یعنی در واقع چه چیزی چنین انگیزه ای رو در شما به وجد آورد؟