علی هادیان:
هومن جان خسته نباشی کار خیلی خوبی شده موفق باشی