Aliasghar Saeedi:
پشت کمر و نیزه ی "کوان یو" رو از همه بیشتر دوس دارم! واقعا خوب شده مهام ... خسته نباشی!