پویا عبدلی:
oobs فرهاد جان خیلی خوب شد رفیق ادامه بده