مرتضی عبدی:
رندر خیلی خوب کار شده ، فقط انگار یکم pass های dof کار پایین بوده که نویز ایجاد کرده! در کل عالیه مخصوصا نور پردازی!