امیرعلی باریکانی:
طبق معمولی یک کار استاندارد دیگه از شما همیشه موفق باشی.