قاسم ملاحسنی:
بازم مثل همیشه کارت حرف نداره پسر موفق باشی