امید صادقوند:
عالی کار شده می تونم بپرسم این اثر چقدر وقتتون رو گرفت!؟