ناصر اسماعیلی:
بسیار زیبا، خیلی فضای جالبی شده جناب ایسوندی