محمد پارتین:
اتفاقا آقای عرفانی من هم برای حس گرفتن برای انجام این کار چندین بار فیلم مکانیک رو دیدم و در حین انجام کار هم به موسیقی متن این فیلم گوش می دادم که یکی از شاهکارهای موسیقی متن در تاریخ سینما در ژانر خود است جالب اینجاست که در پانزده دقیقه ی اول این فیلم هیچ گونه صحبتی بین کاراکترها ردو بدل نمی شود و فقط و فقط صدای محیط و موسیقی متن حاکم است متاسفانه در فیلم های امروزی موسیقی متن جایگاه خود را از دست داده