hessam talaie:
kare bahali shode in honarpisharo man kheili dost daram