سینا اسمعیلی:
چرا تخت جمشید داره ازبین میره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟