بهزاد احدپور ایوریق:
هم زیباست هم حرف هایی توش داره .سمفونی نابودی!!