فاطمه طهوری:
ایول فاطمه ، خیلی خوب شدن اینا ، و متفاوت نسبت به کارای قبلیت . آفرین