Kamyar:
kheyli khoobe in kar... shakhsiata kheyli doost dashtanian... hesse irani boodanesh ham kheyli alie