samyar:
nesbat be karaye ghabli kheili in karatoon behtar o pokhte tar shode.. ham paint ham character..movafagh bashid