Akram Kholghi:
واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااييييييييييييي تيكه تيكه شدم.