معصومه:
جل الخالق. شما چه کارای باحالی بلدین ایول.