محسن مسموعی:
سعید جان بسیار بسیار عالی... خسته نباشی جوون.... آفرین بر تو....