فرهاد نجومی:
کاره خوبی شده سعید آفرین بهت !! تبریک میگم