سجاد قلی زاده:
Khoone Joftetoon Halal Shode... Hamo To Va Ham On Ariaye Ghatel... Vasayatoono Benevisid Dar Kol Tabrik Migam