شیرین سوهانی:
اجرای مفصل و خیلی خوبی داره مخصوصا توی کاراکتر شیت موفق باشید