فاطمه کشفی:
واای من از دیزاین گوستاو و عمو لاکپشته خیلی خوشم اومد.خیلی خوبن .