فرهاد نجومی:
آفرین اینم عالیه ! کاریه که دوسش دارم دیتیله خیلی خوبی داره جدا از اجرای نو آوری خیلی خوب ادم مجذوبش میشه :> آفرین کامیار