محمد رضا رحمتی:
خیلی کارت خوب و زیباست اما کاش از کاراکتر هایی استفاده میکردی که از war الهام نگرفته بودی ولی در کل کارت عالیه