Ehsan Dabbaghi:
chi mishe goft ... hichi pas ki aval shod ? man ke kafam bordie alan