فاطمه کشفی:
واای چقدر جزییات تو کارتونه !! چشمای من چند ثانیه همین جور خیره موند.تبریک می گم.