خشایار:
کامیار عزیزم تو این مکان را ترکاندی و هیچ موجود زنده ای باقی نگذاشتی. این مملکت باید به تو افتخار کنه ، ما که عمریه داریم اورلود میزنیم هیچکی هم جرات دست زدن به این سوپاپهای اطمینان ما که صد ساله از کار افتاده رو نداره.آقا من خیلی دوستت دارم.محشری ، بلیزاردی ، دریم وورکزی ، پیکساری.....