Ebrahim Javadi:
Cry :(( faghat mitonam gerye konam ...