پوریا کمانی:
کار لذت بخشی بود، من مکس کار نکردم ولی میوه هارو طراحی کردین یا از paint efect استفاده کردین،البته اگر مثل مایا paint efect داره