peyman:
az nazare kar besyar khobe vali mitonest az zavye monasebtari render beshe ama dar eyn hal besyar kar khobi shode