نوید امینی:
فقط می تونم بگم مرسی,مثل خودت حرف نداره.