مجتبی ندرلو:
ااوووووووووه . عالیه پسر . ترکوندیش . خیلی حس خوبی داره کار.