مجتبی شعبانی:
فضای ایجاد شده حرف نداره، عالــــــــــــــــــــــــــــــــی بود