آرش حکیمی:
برادر تو یه ساختمون چند مدل قوس استفاده کردی؟!